Oudercommissie
Klassenouders 
Aan het begin van het schooljaar vraagt de leerkracht van elke stamgroep één of twee klassenouder(s). De klassenouder zorgt voor het contact tussen leerkracht en ouders bij activiteiten in de groep of in de school..

Oudercommissie
De oudercommissie (OC) organiseert allerlei activiteiten in samenwerking met het schoolteam. De OC vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Het schoolteam wordt vertegenwoordigd door de directie.  Zo organiseren we vele activiteiten voor de leerlingen.  Aan het begin van ieder schooljaar worden alle ouders/verzorgers ingedeeld op een rooster om te helpen bij de verschillende activiteiten. Zonder de inzet van ouders is het niet mogelijk om bepaalde activiteiten te organiseren.  De oc regelt samen met het team o.a. het Sintfeest, de kerstviering, Pasen, versiering van de gangen, het zomerfeest, etc.De oc biedt een luisterend oor en is aanspreekpunt voor ouders. De  oc heeft geen zeggenschap over het beleid op school. Voor vragen op dit gebied zullen wij u doorverwijzen naar de medezeggenschapsraad (MR) of de leiding van de school.

De OC:
Voorzitter: Menno Jonker
Penningmeester: Jos Leeuwerke
Notulist: Saskia Hofman
Leerkracht: Natalie Faasse

We overleggen ongeveer zeven keer per jaar.Over beleidszaken hebben we overleg (indien nodig) met de MR, die dat tot haar takenpakket mag rekenen.De OC heeft als taak het binnenhalen van de (vrijwillige) ouderbijdrage en het organiseren van activiteiten.Van de ouderbijdrage worden o.a. een deel van de schoolreisjes, drankjes/tussendoortjes voor bij verschillende activiteiten ( zoals de avondvierdaagse, sportdag, schoolontbijt) betaald of grotere materialen gekocht, die buiten het schoolbudget vallen. Hierbij kun je denken aan geluid- en lichtapparatuur, fototoestellen en vitrinekasten. Elk lid van de OC is verantwoordelijk voor een of meerdere activiteiten, die gedurende het schooljaar georganiseerd worden: zoals het versieren van de gangen in verschillende thema’s, sportdag, zomerfeest, kerst, pasen, sinterklaas etc.Via het meehelp-rooster vragen wij hulp van ouders om de organisatie van alle activiteiten mogelijk te maken.