Schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Bello
Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. In dit document vertellen we als school welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden binnen onze school op dit gebied. 
Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog willen ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten.
 
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is belangrijk voor:
·       Ouders; het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?
·       De school; we zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
·       De inspectie; we leggen verantwoording af.
·       Collega-scholen in ons werkgebied; we stemmen met elkaar af.
·       Het samenwerkingsverband; er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?

Wat is een schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel leggen we ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning onze school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities onze school heeft voor de toekomst. We nemen ons profiel ieder jaar opnieuw door en passen het dan aan op kleine onderdelen.
Leerkrachten, schoolleiding en bestuur stellen samen het profiel op. Leerkrachten en ouders hebben adviesrecht via de medezeggenschapsraad.
Ons schoolondersteuningsprofiel vloeit voort uit het ondersteuningsplan van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland. Hierin beschrijft ons samenwerkingsverband waar het voor staat en hoe het dat organiseert. Het complete ondersteuningsplan is te vinden op de website: www.ppo-nk.nl.
 
Relatie met schoolplan-zorgplan
Het schoolondersteuningsprofiel is een aanvulling op het schoolplan. In het schoolplan vindt u de verantwoording van hoe Jenaplanschool Bello werkt en hoe de school zich wil ontwikkelen. Elk schooljaar vertalen we als team, samen met ouders, de ambities naar activiteiten in een jaarplan.  Alle belangrijke informatie over de dagelijkse gang van zaken wordt aan u medegedeeld via de Schoolgids.

Bent u nieuwsgierig naar ons schoolondersteuningsprofiel? Kom langs bij de directie en wij geven het plan aan u ter inzage.