Medezeggenschapsraad
De MR is een wettelijk verplicht orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding). De MR heeft tot taak gevraagd en ongevraagd de schoolleiding en het bestuur van de school van advies te dienen. In een aantal zaken moet de MR zelfs instemming betuigen aan besluiten die genomen worden. Dat geldt bijv. voor zaken die het personeel aangaan. Het is een belangrijk orgaan binnen de school. De MR vergadert 5 a 6 keer per jaar en heeft over een aantal zaken instemming- of adviesbevoegdheid. De vergaderingen zijn openbaar. 

Dit schooljaar hebben zitting in de MR namens de ouders:
Irene Smit (voorzitter)
Renée Ringelberg (secretaris)
Femke van der SterEn namens de school:
Mary Vink
Nikita Pater
Marina Korff (afgevaardigde naar de GMR)